A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ūtan

Number of occurrences in corpus: 54

Genesis A 224a | beorhtum strēamum / Hebeleac ūtan. || On ðǣre ēðel-turf / niþ
Genesis B 354b his heortan, || hāt wæs him ūtan / wrāðliċ wīte. || Hē þā
Genesis B 461a | bēamas stōdon / þā wǣron ūtan || ofetes ġe·hlædene, / ġe
Genesis B 677a | Wearþ mē on hyġe lēohte / ūtan and innan, || siþþan iċ þ
Genesis A 1322a || ġearu hlīfian, / innan and ūtan || eorðan līme / ġe·fæstno
Genesis A 1354a d || eall ā·cwellan / þā be ūtan bēoþ || earce bordum / þonne
Daniel 253a || burnon sċealcas / ymb ofen ūtan, || ā·lēt ġe·hwearf / tēon
Christ and Satan 153a hǣlendes, / ðǣr we ymb hine ūtan || ealle hōfon, / limu ymb lē
Christ and Satan 341a e || hāte on·ǣled / ufan and ūtan || (him wæs ǣġhwǣr wā), /
Andreas 28b / þāra þe þæt êa-land || ūtan sōhte. / Swelċ wæs þæs fol
Andreas 871a hēap || and wuldres þrēat. / Ūtan ymbe æðelne || englas stōd
Andreas 1356b e / æt þām ġeġn-sleġe. || Ūtan gangan eft, / þæt we bismerie
Homiletic Fragment I 18a e, || þēah hē fǣġer word / ūtan æt·īewe. || Ǣnlīċe bēo
Christ C 1004a eorne ā·sēċeþ / innan and ūtan || eorðan sċēatas, / oþ·þ
Riddles 40 5b aldeþ, || swā hē ymb þās ūtan hweorfeþ. / Hē mec wrætlīċ
Riddles 40 15b rde ealne / þisne ymbhwyrft || ūtan ymb·clyppe. / Iċ eom tō þon
Riddles 40 47b hit man ā·werġe || wīrum ūtan; / iċ eom wierslicre || þonne
Riddles 40 53a e·fōn || and fingras þrīe / ūtan ēaðe || ealle ymb­·clyppa
Riddles 73 13a rċan w[] || / []ec on þēode ūtan we[] || / []ipe || / and tō wr
Riddles 84 40a , / firene dwǣsċeþ, || / oft ūtan be·weorpeþ || ānre þecene
The Phoenix 164a m snell. || Fuĝlas þringaþ / ūtan ymbe æðelne; || ǣġhwelċ
The Phoenix 204b ām solore || and ymb·seteþ ūtan / on þām leaf-sċade || līċ
The Phoenix 301a | ġeaflas sċīene / innan and ūtan. || Is sēo ēag-ġe·byrd / ste
The Phoenix 530b his selfes nest || be·seteþ ūtan, / þæt hit fǣringa || fȳre b
Beowulf 774a þæs fæste wæs / innan and ūtan || īren-bendum / searu-þancum
Beowulf 1031b e / wīrum be·wunden || walu% ūtan hēold, / þæt him fēola lāf
Beowulf 1503b ōd / hālan līċe; || hrinġ ūtan ymb·bearh, / þæt hēo þone
Beowulf 2334a a || lēoda fæsten, / êa-land ūtan, || eorð-weard þone / glēdum
The Paris Psalter 120:4 3b l healdan nū / Israela folc || ūtan wiþ fēondum. / / # / Ġe·heald
The Paris Psalter 127:4 3a ele weaxen, / ymb þīnne bēod ūtan || blǣda standen. / / # / Efne s
The Paris Psalter 143:15 2b e·sette / and ymb frætwum || ūtan ġe·ġierede, / efne anlīcost
The Paris Psalter 64:6 2b alra / þe on þisse eorðan || ūtan sindon / oþþe feorr on sǣ ||
The Paris Psalter 64:8 2b e eġesan, / þe eard nimaþ || ūtan landes; / for þīnum wundrum |
The Paris Psalter 71:10 2b ēadġe / and of êa-landum || ūtan cyningas; / þā him eard-ġief
The Paris Psalter 79:13 1a æt on weġe færþ. / / # / Hine ūtan of wuda || eoferas wrōtaþ, /
The Paris Psalter 87:17 1b . / / # / Hīe mē ealne dæġ || ūtan ymb·sealdan, / swā wæter-fl
The Paris Psalter 88:44 3a acuðlīċe || fremde þēode / ūtan æt-īewaþ, || ōðre mæġ
The Metres of Boethius: Metre 10 4a an / þæt hē hine ǣg·hwonan ūtan || ymbe-þōhte, / sweotole ymb
The Metres of Boethius: Metre 11 35b fæste, / ǣg·hwelċ ōðer || ūtan ymb·clyppeþ, / þȳ læs hīe
The Metres of Boethius: Metre 13 7a eaðorod || heofona wealdend, / ūtan be·fangen || ealla ġe·sċe
The Metres of Boethius: Metre 13 77b s; / þonne hēo ǣrest sīe || ūtan be·hwierfed, / þonne hēo eal
The Metres of Boethius: Metre 13 78b / þonne hēo ealles wierþ || ūtan be·ċierred, / hēo sċeall ef
The Metres of Boethius: Metre 16 10a , || swā swā mere-strēamas / ūtan be·liċġaþ, || on ǣht ġi
The Metres of Boethius: Metre 20 30a n āĝen, / for·þǣm hit his ūtan || ne cōm āuht tō þē, / ac
The Metres of Boethius: Metre 20 34a || ūrum ġe·cynde; / ūs is ūtan cymen || eall þā we habbaþ
The Metres of Boethius: Metre 20 137b sċeaft / ǣĝgwelċe dæġe || ūtan ymb·hwierfeþ, / and þēah ð
The Metres of Boethius: Metre 20 207a arfode || on hire selfre / hire ūtan ymb, || swā swā eall dēþ /
The Metres of Boethius: Metre 25 7a ġierede || and ġimm-cynnum, / ūtan ymbe·standne || mid unrīme /
The Metres of Boethius: Metre 28 4b la, / hū hīe ǣlċe dæġe || ūtan ymb·hwierfeþ / ealne middan-
The Metres of Boethius: Metre 28 9a ft, || sume sċrīðaþ lenġ / ūtan ymb eall þis? || An þāra t
The Metres of Boethius: Metre 28 13b or·þǣm hīe ðǣre eaxe || ūtan ymb·hwierfeþ, / þone norðen
The Metres of Boethius: Metre 30 13a la ġeond·līehtan / innan and ūtan. || Ac sē æl-mihtĝa / wealden
The Rune Poem 35a m and þearfum. / //// eoh biþ ūtan || un-smēðe trēow, / heard,
Solomon and Saturn 120b e hine //F// F and //M// M || ūtan ymb­·þringaþ, / sċyldiġne