A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: ǣġhwǣr

Number of occurrences in corpus: 57

Christ and Satan 341b d / ufan and ūtan || (him wæs ǣġhwǣr wā), / wītum wērġe, || wuld
Christ and Satan 478a || fēond in firenum; / fāh is ǣġhwǣr. || / Iċ on neorxna-wange || n
Elene 33b Hūna cyning / ymb-sittendra || ǣġhwǣr meahte / ā·bannan tō beadwe
Christ A 199b urh ġe·mæcsċipe || mannes ǣġhwǣr, / ǣnġes on eorðan, || ac mē
The Fortunes of Men 31b lȳt libbendra, || lāþ biþ ǣġhwǣr / fore his wan-sċeaftum || win
Maxims I 88b r ġe·sīð-mæġen || simle ǣġhwǣr / eodor æðelinga% || ǣrest
Guthlac A 601a . || Iċ ġe·þafian sċeall / ǣġhwǣr ealles || his ānne dōm, / and
Riddles 40 13b drihten / mid his an-wealde || ǣġhwǣr styreþ; / swā iċ mid wealden
Riddles 40 18b ·brēĝan, / and eofore eom || ǣġhwǣr cēnra, / þonne hē ġe·bolĝ
Riddles 40 30b id mīnre swētnesse || simle ǣġhwǣr, / and iċ fulre eom || þonne
Riddles 40 37b e·hwelċes / an-līċnesse || ǣġhwǣr healde. / Hīerre iċ eom heofo
Riddles 40 50b n liġeþ. / Iċ eorðan eom || ǣġhwǣr brǣdre, / and wīd-ġielra ||
Riddles 40 69b ā framlīċe mæġ || fēran ǣġhwǣr; / mē is snæġl swiftra, || sn
Riddles 40 82b on lyfte. / Iċ eorðan eom || ǣġhwǣr brǣdre / and wīd-ġielra ||
Juliana 331b siþþan / for his ansīene || ǣġhwǣr ġe·fēran. / Þonne hē on·s
Beowulf 1737b n% sweorceþ, || ne ġe·sacu ǣġhwǣr / eċġ-hete īeweþ, || ac him
Beowulf 2870a || swelċe hē þrȳþlicost / ǣġhwǣr feorr oþþe nēah || findan
The Paris Psalter 102:12 4b unryht / ūs fram ā·fyrde || ǣġhwǣr% simle. / / # / Swā fæder þenċ
The Paris Psalter 102:14 3a es daĝas || māwenum hīeġe / ǣġhwǣr anlīċe, || eorðan blōstma
The Paris Psalter 104:4 2b an ġe·hwelċe || full trume ǣġhwǣr; / sēċaþ his ansīene || siml
The Paris Psalter 105:3 1a ·cnāwan? / / # / Ēadġe bēoþ ǣġhwǣr%, || þā þe ā wyllaþ / sōðe
The Paris Psalter 105:5 4b sian / and þæt ierfe þīn || ǣġhwǣr herġe. / / # / Wē ġe·firenodo
The Paris Psalter 105:6 3b ealle wǣron / and unryhtes || ǣġhwǣr worhton. / / # / Fæderas ūre ||
The Paris Psalter 111:7 4b , / ac hē ealle for·sihþ || ǣġhwǣr ġeorne. / / # / Sē þe his ǣht
The Paris Psalter 114:8 3b ēaĝan mīne wiþ tēarum || ǣġhwǣr ġe·hēolde / and fēt mīne |
The Paris Psalter 118:65 2b / / # / Þū ymb þīnne esne || ǣġhwǣr dydest / wēl wierðlīċe; ||
The Paris Psalter 118:99 3b / iċ þæs hæfde andġiet || ǣġhwǣr glēawast, / þæt iċ þīne
The Paris Psalter 118:114 3b e·standan / and andfenġa% || ǣġhwǣr æt þearfe, / and iċ on þīn
The Paris Psalter 118:163 3b lne fēode / and on·hysċte || ǣġhwǣr ġeorne; / wolde iċ ǣ þīne
The Paris Psalter 118:173 1b wǣron eall þīn be·bodu || ǣġhwǣr rihtwīs. / / # / Sīen mē þīn
The Paris Psalter 120:6 4b hten / wiþ yfela ġe·hwǣm || ǣġhwǣr ġeorne / and þīne sāwle ||
The Paris Psalter 121:4 5b de sċoldon% / him andetness || ǣġhwǣr habban. / / # / Oft hīe ðǣr on
The Paris Psalter 124:5 3b ihten / mid þǣm þe unryht || ǣġhwǣr wyrċaþ; / sibb sīe Israhelum
The Paris Psalter 125:3 2a þēode || cweðaþ þrīste; / ǣġhwǣr hīe ġe·miċelode || mehti
The Paris Psalter 128:6 2b ide weolden / on ofer-ġeate || ǣġhwǣr hæbben: / ‘Ūs ġe·blētsie
The Paris Psalter 129:8 2b le ā·līeseþ / of unrihte || ǣġhwǣr% simle.
The Paris Psalter 137:3 4b e·dydest, / ofer ūs ealle || ǣġhwǣr miċelne. / / # / Swā hwelċe da
The Paris Psalter 138:21 4b , / þæt iċ on ēċne weġ || ǣġhwǣr gange.
The Paris Psalter 140:10 2b m mīnum / ēaĝum and mōde || ǣġhwǣr ġe·līefe; / ne ā·sċūf þ
The Paris Psalter 140:11 3b rċende, / þā þe unryhtes || ǣġhwǣr þenċaþ. / / # / Feallaþ firen
The Paris Psalter 141:4 2b nge inn, / mē ofer-hyġdġe || ǣġhwǣr setton / ġearwe grīne; || ġe
The Paris Psalter 141:5 6b ġe·dēfa dæl, || drihten, ǣġhwǣr.’ / / # / Be·heald mīne sāwle, |
The Paris Psalter 58:4 5b drihten, / and Israela god || ǣġhwǣr æt þearfe. / / # / Be·heald ho
The Paris Psalter 58:5 3b īða bearna / ealra þēoda || ǣġhwǣr landes; / ne þū hweðere on m
The Paris Psalter 58:17 1b ·þon þū min and-fenġa || ǣġhwǣr% wǣre / and iċ helpe æt þē
The Paris Psalter 63:2 3b e mān woldon / and unrihte || ǣġhwǣr fremman. / / # / Þā hira tungan
The Paris Psalter 65:6 4b īteþ; / þā hine on ierre || ǣġhwǣr ġe·bringaþ, / ne bēoþ þā
The Paris Psalter 70:7 4b rsian / and þē ealne dæġ || ǣġhwǣr herġan. / / # / Ne ā·weorp þ
The Paris Psalter 73:18 4b eorðan / þǣm þe unryhtes || ǣġhwǣr% wyrċaþ. / / # / Ne biþ sē ēa
The Paris Psalter 82:7 2b ċe Assur; / ealle on weĝum || ǣġhwǣr sindon / on lēod-stefnum || L
The Paris Psalter 88:7 3b þīn sōþfæstnes || simle ǣġhwǣr. / / # / Þū wīde sǣs || wealde
The Paris Psalter 88:14 5b īne sōþfæstnesse || simle ǣġhwǣr%. / / # / For·þon þū hira mæġ
The Paris Psalter 91:9 3b ðe / and mīne ieldu bēoþ || ǣġhwǣr% ġe·nyhtsum. / / # / And ēaĝe
The Paris Psalter 98:3 4b earnum, / āre cininges dōm || ǣġhwǣr% lufode. / / # / Þū ġe·ġearwo
Metrical Psalm 91:9 3b e / and mīne ieldu bēoþ || ǣġhwǣr ġe·nihtsum.
The Judgment Day II 228b ng%; / ðǣr biþ unrōtness || ǣġhwǣr wæl-hrēow, / ādl% and ierre
The Seasons for Fasting 174b hāliġ / englas ǣrfæste || ǣġhwǣr helpaþ, / ġif þū dryhtnes h