A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: forlǣt

Number of occurrences in corpus: 10

Genesis A 2440b forþ tō morĝen || metod up for·lǣt’. / Þā tō fōtum Lōth / þǣm
Elene 354b wæs / lange || be·hȳded. || For·lǣt nū, līfes fruma, / of þām w
Christ A 10b t, siĝor-beorht || and sōna for·lǣt% / weall wiþ wealle. || Nū is
Christ A 30b ierðe, || þe hē tō wuldre for·lǣt, / þā we% hēanlīċe || hweor
Christ A 208b e·eardode. || Nū þū ealle for·lǣt / sāre sorh-ċeare. || Saĝa
Resignation 49b ierste / lȳt earnode ārna. || For·lǣt mec englas sē·þeah / ġe·ni
The Paris Psalter 139:8 4a mē || wrāðe hyċġaþ; / ne for·lǣt þū mē || on līf-daĝum, /
The Paris Psalter 70:8 4a mōd || milte on hreðere, / ne for·lǣt þū mē, || libbende god. / / #
The Paris Psalter 70:16 6a or-ieldu || āwa fremme; / ne for·lǣt þū mē, || libbende god. / / #
The Metres of Boethius: Metre 10 30a e sċrīfeþ, / þonne him rūm for·lǣt || rodera wealdend, / ac hē þ