A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: habbaþ

Number of occurrences in corpus: 83

Genesis B 285b hæleþas heard-mōde. || Hie habbaþ mē tō hearran ġe·corene, /
Genesis B 313a on þā sweartan helle. / Þǣr habbaþ hēo on ǣfen || un-ġe·met
Genesis B 373a l. || Iċ eom rīċes lēas; / habbaþ mē swā hearde || helle clam
Genesis B 377b maþ, / hāt ofer helle. || Mē habbaþ hringa ġe·spang, / slīð-hea
Genesis A 2884b / gāst-cyninge || ā·ġiefen habbaþ’. / Ġe·wāt him þā sē æðel
Genesis A 2890b ȳr and sweord, || frēa min, habbaþ; / hwǣr is þæt tiber, || þæ
Exodus 1b orr and nēah || ġe·friġen habbaþ / ofer middan-ġeard || Moyses
Daniel 328b nd folca fela || ġe·friġen habbaþ, / þā þe under heofonum || h
Christ and Satan 61b . / Atol is þīn an-sīen! || Habbaþ we ealle swā / for þīnum lē
Christ and Satan 143a eġele, || ðǣr sunu metodes / habbaþ ēadġe% bearn || ealle ymb·
Christ and Satan 353a ġond þæt mǣre cynn, / ðǣr habbaþ englas || ēadiġne drēam, / s
Christ and Satan 506b þrymm; / wuniaþ in wynnum, || habbaþ wuldres blǣd / þūsend-mǣlum
Andreas 296b gafol-rǣdenne || ā·ġiefen habbaþ, / sċēatas ġe·sċrifene, ||
Andreas 687b or, || þæs we ġe·fræġen habbaþ / þurh mōd-ġe·mynd, || Mari
Andreas 1358b witan him his wræc-sīð. || Habbaþ word ġearu / wiþ þām ǣĝl
Homiletic Fragment I 12b þe full smēðe || sprǣċe habbaþ, / and on gāst-cofan || grymme
Christ A 363a þurh ūre selfra ġe·will. / Habbaþ wræc-mæċġas || wearĝan g
Christ A 390b / fæġere feorr and nēah. || Habbaþ folĝoþa / cyst mid cyninge. |
Christ B 758a nd þæs sēlran% ġe·fēon. / Habbaþ we ūs tō frōfre || fæder
Maxims I 21b ǣr wan-sǣlġe || ā·weġen habbaþ. / Rǣd sċeall mid snytru, || r
Maxims I 56b || þonne hīe ġe·þingod% habbaþ, / ġe·sittaþ him on ġe·sund
The Order of the World 94b ing, / ēaĝum inn wlītaþ, || habbaþ ǣġhwæs ġe·nōh. / Nis him
Guthlac A 309a || þurh īdel word / ā·boden habbaþ. || Nis min brēost-sefa / forht
Guthlac A 800b lǣne / weorðiaþ wealdend, || habbaþ wīsne ġe·þōht, / fūsne on
Riddles 26 21b an, / ferhþe þȳ frōdran, || habbaþ frēonda þȳ mā, / swǣsra an
Riddles 31 15b þe him æt blisse || beornas habbaþ%. / Dēor dōmes ġeorn, || hēo
Riddles 55 11b e / nytt æt·gædere, || naman habbaþ ānne, / wulf-hēafod-trēo, ||
Azarias 89a e ūs eall gōd sileþ / þe we habbaþ || þenden we hēr bēoþ, / an
The Phoenix 393a an || ēðle ġe·strīenaþ. / Habbaþ we ġe·ascod% || þæt sē
Juliana 330a ġif we yfles nāht / ġe·dōn habbaþ; || ne durran we siþþan / for
Precepts 70a , || īdlaþ þēodsċipe; / ne habbaþ wiht for þæt, || þēah hī
Beowulf 270a || wes þū ūs lārena gōd. / Habbaþ we tō þǣm mǣran || miċel
The Paris Psalter 100:8 3b nd firena fela || ġe·fremed habbaþ; / ealle iċ þā of dryhtnes ||
The Paris Psalter 101:13 2b ealle eorð-būend || eġesan habbaþ, / and þīn wuldor on·ġietaþ
The Paris Psalter 102:17 3b d þæs ġe·mynde || miċele habbaþ, / þæt hēo his wīsfæst word
The Paris Psalter 102:19 4a eahta, || þā his mǣre word / habbaþ and healdaþ || and hyġe fre
The Paris Psalter 110:3 3b um mete || þǣm þe his eġe habbaþ. / / # / And hē on weorolde || we
The Paris Psalter 113:13 1a te mid folmum. / / # / Þā mūþ habbaþ || and ne maĝon hwæðere / wi
The Paris Psalter 113:14 1a feorr ġe·sēon. / / # / Ēaran habbaþ swelċe || and opene nose, / ne
The Paris Psalter 113:15 1a ġe·hīeran. / / # / Handa hīe habbaþ, || ne hīe% hwæðere maĝon /
The Paris Psalter 113:15 3a ian || godes āwiht, / and fēt habbaþ, || ne maĝon fela gangan. / / #
The Paris Psalter 123:7 3b ūs naman dryhtnes || nīede habbaþ / on fultume || fæstne and str
The Paris Psalter 129:7 3b lle, / þā þe hiht on hine || habbaþ fæste. / / # / Hē Israhelas ||
The Paris Psalter 131:17 3b ac / his þā hālĝan hēr || habbaþ blisse. / / # / Þǣr iċ Dauides
The Paris Psalter 134:16 1a ere wyrċaþ. / / # / Þā mūþ habbaþ || and ne meldiaþ wiht, / fæ
The Paris Psalter 134:17 1a feorr ġe·sēon. / / # / Ēaran habbaþ, || ne hīe āwiht maĝon / hold
The Paris Psalter 134:17 3a þe him hlēoðrie, / and nose habbaþ, || nāwiht ġe·stincaþ. / / #
The Paris Psalter 134:18 1a ġe·stincaþ. / / # / Handa hīe habbaþ, || ne hīe hwæðere maĝon /
The Paris Psalter 134:18 3a e·grāpian || gōdes āwiht; / habbaþ fēt swelċe, || ne maĝon fe
The Paris Psalter 139:2 3b eohte ġeorne || ġe·fremed% habbaþ%. / / # / And hira tungan || torn-c
The Paris Psalter 139:9 2b īe mid welerum || ġe·worht habbaþ, / him þæt īlce sċeall || in
The Paris Psalter 142:3 3a ēhton || unġemete strange, / habbaþ mē ġe·hnǣġed || hēanne
The Paris Psalter 149:6 3a | wynnum brūcaþ, / and sweord habbaþ || swelċe on folmum. / / # / Mid
The Paris Psalter 57:5 2b ā hīe on mūðe || miċele habbaþ; / tō·līeseþ lēona mæġen
The Paris Psalter 58:7 1a ammas ċeastre. / / # / Efne hīe habbaþ on mūðe || milde sprǣċe, /
The Paris Psalter 63:4 2b / inn sċotiaþ, || eġesan ne habbaþ, / ac hīe mid wrāðum || wordu
The Paris Psalter 65:14 3b ġē godes eġesan || ġeorne habbaþ, / hū miċel hē dyde || mīnre
The Paris Psalter 66:2 1b þæs on eorðan || andġiet habbaþ, / ūre weĝas wīde || ġond þ
The Paris Psalter 67:2 4a lan || frecne for·weorðaþ; / habbaþ sōþfæste || simble ēċe. /
The Paris Psalter 67:3 2a e ansīene || ēċan dryhtnes / habbaþ beorhtlīċe || blisse and si
The Paris Psalter 67:23 1b blōde. / / # / Hundes tungan || habbaþ fēondas, / fram þǣmþīne ga
The Paris Psalter 72:16 1b on byriġ dryhtnes || bealde habbaþ / hira ansīene || and þū hī
The Paris Psalter 73:8 2b on ǣnġe wīsan || wīteĝan habbaþ, / þæt ūs andġietes mā ||
The Paris Psalter 89:16 3a sse; || þæs we on mōde nū / habbaþ ealle daĝas || æðele bliss
The Paris Psalter 95:11 3b alte sǣ-strēamas || sǣlþe habbaþ. / / # / Habbaþ feldas ēac || f
The Paris Psalter 95:12 1a amas || sǣlþe habbaþ. / / # / Habbaþ feldas ēac || fæġere bliss
The Paris Psalter 96:1 3b þæs fæġerne || ġe·fēan habbaþ / ēa-landa maniġ || wuton gā
The Metres of Boethius: Metre 19 45a ō ġe·winnanne; / þonne hīe habbaþ || þæt hira hyġe sēċeþ,
The Metres of Boethius: Metre 20 34b s ūtan cymen || eall þā we habbaþ / gōda on grundum || fram gode
The Metres of Boethius: Metre 20 63a weorold || eft tō·gædere. / Habbaþ þēah þā fēower || frum-s
The Metres of Boethius: Metre 20 193a ac swā selfe. / For·þȳ menn habbaþ || ġond middan-ġeard / eorð-
The Metres of Boethius: Metre 20 195a þungen, / for·þǣm þe hīe habbaþ, || þæs þe hīe nabbaþ, / þ
The Metres of Boethius: Metre 28 7a itiĝan tungol, / hū hīe sume habbaþ || swīðe miċele / sċyrtran
The Metres of Boethius: Metre 28 11a taþ || wæġnes þisle; / þā habbaþ sċyrtran || sċrīðe and f
The Metres of Boethius: Metre 28 52b enn and nīetenu, || miċelne habbaþ / and unnytne || andan be·tweo
The Metres of Boethius: Metre 29 34a ·īewed || ǣr þonne sunne. / Habbaþ æðele tungol || emne ġe·d
The Metres of Boethius: Metre 31 4a orðan faraþ || unġelīċe; / habbaþ bleoh and fær, || bū unġel
The Metres of Boethius: Metre 4 44a / Unrihtwīse || eallum tīdum / habbaþ on hospe || þā þe him sind
Solomon and Saturn 113a || faraþ him tō·ġeġnes, / habbaþ lēoht speru, || lange sċeaf
Solomon and Saturn 121b aþ, / sċyldiġne sċaðan, || habbaþ sċearp speru, / atole earh-fæ
The Menologium 6b de herġas, / folc unmǣte, || habbaþ foreweard ġēar, / for þȳ s
The Judgment Day II 165a d sē weleĝa, / for·þon hīe habbaþ eġe || ealle æt·samne. / Þ
The Battle of Finnsburh 11a niaþ nū, || wīġend mīne, / habbaþ ēowre linda%, || hyċġaþ%