A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: oncnēow

Number of occurrences in corpus: 15

Andreas 529b forþon þe sōna || sǣ-holm on·cnēow, / gārseċġes be·gang, || þ
Andreas 672b ebbode. || Hē on ġe·witte% on·cnēow / þæt we sōðfæstes || swæ
Andreas 843b e weallas. || Þā sē wīsa% on·cnēow / þæt hē Marmedonia || mǣġ
Andreas 855b wer-þēode%. || Iċ his word on·cnēow, / þēah hē his mæġ-wlite ||
Elene 527b afan || þe hēo swā lēohte on·cnēow, / wuldorfæste ġiefe || on þ
Guthlac B 1199b ht-þeġne, || þā hē ǣdre on·cnēow / frēan feorh-ġe·dāl, || þ
Beowulf 2554b s on·hrēred, || hord-weard on·cnēow / mannes reorde; || næs ðǣr
The Paris Psalter 105:33 1a hīende. / / # / Swā hē furðum on·cnēow, || þæt hira fīend ēhton, /
The Paris Psalter 118:85 3b ðlīċe; || nā iċ hit swā on·cnēow, / swā hit þīn ǣ hafaþ, ||
The Paris Psalter 118:100 2a e. / / # / Iċ þæt ofer ieldran on·cnēow || and þæt ā ġe·hēold, /
The Paris Psalter 118:104 2b odum þīnum || iċ mē betst on·cnēow, / þæt iċ unrihte weĝas || e
The Paris Psalter 138:12 4a lice swīðe, / þā min sāwol on·cnēow || sōna ġeorne. / / # / Nis min
The Paris Psalter 65:16 1a de. / / # / Ġif iċ mē unryhtes on·cnēow || āwiht on heortan, / ne wīt
The Paris Psalter 94:10 3b simle cwæþ || and ēac swā on·cnēow, / þæt hīe on heortan || hyġ
Metrical Psalm 94:10 3b e cwæþ || and ēac and swā on·cnēow / þæt hīe on heortan || hȳ