A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mon

Number of occurrences in corpus: 8

Andreas 746b n, / mōde ġe·mierde. || Ġē mon% ċīeġaþ% / godes ēċe bearn
Maxims I 45b e·hōfaþ. || Lǣran sċeall mon ġeongne mannan, / trymman and
Maxims I 100b re ġe·healdan, || oft hīe mon wammum be·līhþ% / fela biþ
Maxims I 107a -eġesan wynn. / Ċēap-ēadiġ mon || cyning-wīc þonne / lēodum
Maxims I 145a || on weĝa ġe·hwelcum; / oft mon fereþ feorr be tūne, || ð
Beowulf 2470b lǣfde, || swā dēþ ēadiġ mon, / land and lēod-byriġ, || þ
The Metres of Boethius: Metre 10 38a m Crīst on·lǣnþ. / Ne mæġ mon ǣfre þȳ ēþ || ǣnne wre
Solomon and Saturn 156a | māran āre’. / ‘Ne mæġ mon for·ieldan% || ǣnġe hwīle