A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: s

Number of occurrences in corpus: 7

Riddles 19 1a dles 19 / / Iċ on% sīðe% seah //S// //R// //O// || / //H// hyġe-w
The Husband's Message 34b / seċġum and ġe·sīðum || s[] / næġlede bēaĝas. || hē ġ
The Husband's Message 49b . / Ġe·cyre iċ æt·samne || //S// //R// ġeador / //EA// //W// an
Riddles 78 2a les 78 / / Oft iċ flōdas || [] / []s || cynn[] mīnum / and [] || / [
Riddles 88 1a ddles 88 / / Iċ wēox ðǣr iċ s[] || / [] and sumor || mi[] / []m
The Rune Poem 45a iġne || an-fenġ ġe·dēþ. / //S// siġel sǣ-mannum || simle bi
Solomon and Saturn 104a orh ne be·murnaþ%. / Þonne // S // S cymeþ, || engla ġe·rǣ