A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: e

ex noun prep indeclform

ex noun prep indeclform

Number of occurrences in corpus: 11

Elene 823b ah, / enġe rūne, || ðǣr him //E// fore / mīl-paðas mæt, || mō
Riddles 19 6a rād / //R// //Ā// //G// //W// //E//. || Wīd-lāst ferede / ryne-str
Riddles 64 2a ofer wang faran, / beran //B// //E//; || bǣm wæs on sīðe / hæbbe
Riddles 64 4b þrȳða dæl, || //Þ// and //E//. / Ġe·feah //F// and //U// ||
Riddles 64 5b /F// and //U// || flēah ofer //E// / //Ā// and //SP// || selfes
Riddles 92 6a ilde-wǣpen, || hringe bēg[] / []e[] byreþ, || / ōðrum [] ||
Riddles 93 24a lǣċa || ealle þolie, / þæt []e bord biton. || Nū iċ blace
Juliana 706a ellend, || þonne synnum fāh / //E// //W// and //U// || ācle bīd
Solomon and Saturn 89a nd him þā wangan briceþ. / // E // E hiene yflaþ, || swā hē
Solomon and Saturn 98a biþ æt heortan wā, / þonne []e hangiende || helle wīsċeþ,
The Metrical Preface to Wærferth's Translation of Gregory's Dialogues 1b n of Gregory's Dialogues / / || []e þe mē rǣdan þance, / hē on