A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wǣtan

Number of occurrences in corpus: 5

Dream of the Rood 22b ēom; || hwīlum hit wæs mid wǣtan be·stīemed, / be·swiled mid
Christ C 1507b e naman / werġe, wan-hāle, || wǣtan bǣdon, / drinces ġe·dreahte,
Riddles 3 48a sumsendu || sēaw of bōsme, / wǣtan of wambe. || Winnende fareþ /
Riddles 58 10a æl; || eorð-græf pæðeþ. / Wǣtan ne swelĝeþ || ne wiht iteþ
The Metres of Boethius: Metre 29 47b æt drīġe || drīfþ þone wǣtan, / hwīlum hē% ġe·menġeþ, |