A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: f

Number of occurrences in corpus: 8

The Fates of the Apostles 98b / hwā þās fitte fēġde. || //F// ðǣr on ende standeþ, / eorla
Elene 831b deþ, / flōdas ġe·fȳsde. || //F// ǣġhwǣm biþ / lǣne under ly
Christ B 807a e·locen, || līf-wynna dæl, / //F// on foldan. || Þonne frætwe
Riddles 19 8a n rāde || rōfne //C// //O// / //F// //O// //Ā// //H//. || For w
Riddles 64 5a | //Þ// and //E//. / Ġe·feah //F// and //U// || flēah ofer //E/
Juliana 708b e / līfes tō lēane. || //L// //F// bifaþ, / seomaþ sorh-ċeariġ
The Rune Poem 1a # The Rune Poem / / //F// feoh biþ frōfor || fīra ġ
Solomon and Saturn 120a n hinder gæþ. / Þonne hine // F // F and //M// M || ūtan ymb