A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: nerġendes

Number of occurrences in corpus: 7

Genesis A 2435b d / niht-feormunge. || Him þā nerġendes / æðele ǣrend-racan% || ands
Genesis A 2864b -ræste of·ġeaf. || Nealles nerġendes / hǣse wiþ·hoĝode, || ac hi
Christ and Satan 376a | in hīenþu% ġe·ġlīdan, / nerġendes nīþ, || and nā siþþan / þ
Elene 27a unga, || godes hēah-mæġen, / nerġendes naman. || Sē is niþþa ġe
Elene 626b r þām næġlum || þe þæs nerġendes / fēt þurh·wōdon || and his
Judith 73b īehstan sīðe. || Þā wæs nerġendes / þēowen þrymfull, || þearl
The Menologium 26b rōwode / niht-ġe·rīmes, || nerġendes þeġn, / Mathias mǣre, || mī