A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: singan

Number of occurrences in corpus: 22

Christ B 667a ġiet. || Sē mæġ eall fela / singan and seċġan || þām biþ sn
Christ C 1281b þām sāwlum. || Bēoþ þā singan flǣsċ / sċandum þurh·waden
Widsith 54a de wīde. / For·þon iċ mæġ singan || and seċġan spell, / mǣnan
Riddles 31 3b . / Iċ seah seldliċ þinġ || singan on reċede; / wiht wæs nāhwǣ
The Phoenix 676a an || sīne fine, / and him lof singan || laude perenne, / ēadġe mid
The Paris Psalter 107:2 2b ynlīċe / on psalterio || þē singan mōte, / and iċ þē on hlēo
The Paris Psalter 107:3 4a dum || on þanc mōte / sealmas singan || swīðe ġe·nēahhe. / / # /
The Paris Psalter 136:4 1a e·nēahhe.’ / Hū maĝon we singan || sangas drihtne / on ðǣre f
The Paris Psalter 137:5 4b ǣran word; / þā on sangum || singan drihtne. / / # / For·þon þīn%
The Paris Psalter 70:7 2b ċ þīn lof mæġe || lustum singan / and wuldor þīn || wīde mǣ
The Paris Psalter 91:3 2b , / hū iċ þe on psalterio || singan meahte / oþþe þe mid hearpan
The Paris Psalter 94:2 3b firene / and we sealmas him || singan mid wynne. / / # / For·þon is s
The Metres of Boethius: Metre 2 4a wǣġed, || wreċċa ġōmor, / singan sār-cwidas. || Mē þēos si
The Metres of Boethius: Metre 2 17a rīend mīne, / seċġan oþþe singan || þæt iċ ġe·sǣlliċ ma
The Metres of Boethius: Metre 30 18a mid rihte, / be þǣm we maĝon singan || swelċ būtan lēase.
The Metres of Boethius: Metre 8 3a || hē þā siþþan on·gann / singan sōþ-cwidas || and þus self
Metrical Psalm 91:3 2b / hū iċ þē on salterio || singan meahte / oþþe% þe mid hearp
Metrical Psalm 94:2 3b firene / and we sealmas him || singan mid wynne.
Solomon and Saturn 78a rnlīċe || þone Godes cwide / singan sōðlīċe || and hine simle
Solomon and Saturn 159a cwēme, / ac simle hē sċeall singan, || þonne hē his sweord ġe
The Seasons for Fasting 184b h wese%. / Sċolon sācerdas || singan mæssan, / dæġ-hwǣmlīċe ||
Metrical Charm 3: Against a Dwarf 5a ēr aefter cweþ, man sċeall singan, ǣrest on þæt wynstre || /