A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: mete

Number of occurrences in corpus: 21

Genesis B 722b ċra morþ, || þæt hīe tō mete dǣdon, / ofett unfǣle. || Sw
Genesis B 814a ade, || ne sċēates wiht / tō mete ġe·mearcod, || ac unc is me
Genesis A 1337a teled rīmes, / þāra þe tō mete || mannum lifie, / and þāra
Andreas 366b n, / mǣrne maĝu-þeġn || and mete sellan, / frēfran feasċeafte%
Maxims I 110a him biþ wīċ ā·līefed%, / mete bīġeþ, ġif hē māran ðe
Maxims I 114a de. / Mæġen mann sċeall mid mete fēdan, || morðor under eor
Maxims I 124a ·þancas. / mūða ġe·hwelċ mete ðearf, || mǣl sċulon tīdu
The Phoenix 260a n. || No hē fōdor þiġeþ, / mete on moldan, || nemne mele-dēa
The Paris Psalter 100:5 2b iċ mid þǣm menn || mīnne mete þiċġan. / / # / Ofer ġe·lēa
The Paris Psalter 105:13 2b lde, / sende on hira mūðas || mete tō ġe·nihte. / / # / On·gunno
The Paris Psalter 106:17 1b on·hȳsċton || ǣġhwelcne mete, / mōde mæġen hira, || oþ un
The Paris Psalter 110:3 3a mehtiġ drihten / sileþ eallum mete || þǣm þe his eġe habbaþ
The Paris Psalter 144:16 3a tō ġe·nihte, / and þū him mete silest || mǣla ġe·hwelċe /
The Paris Psalter 145:6 5a | torne ġe·þolodon; / sileþ mete% swelċe || þe hēr murcne ǣ
The Paris Psalter 146:10 1a hæleþa bearnum. / / # / Sē þe mete sileþ || maniĝum nēatum, / h
The Paris Psalter 54:12 4a ġe·lōme ēac / ǣton swētne mete || samod æt·gædere, / and on
The Paris Psalter 68:23 2a ċ ne meahte. / / # / Hīe mīnne mete || mengdon% wiþ ġeallan / and
The Paris Psalter 77:30 1b ġīet hīe on mūðe || hira mete hæfdon, / þā him on be·cōm
The Metres of Boethius: Metre 13 43a | listum bēodan / þone īlcan mete || þe hē hīe ǣror mid / tam
The Metres of Boethius: Metre 8 22a || Næs þā sċealca nan / þe mete oþþe drinc || menġan cūð
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 26b þan him man mæġ.an || tō mete ġe·ġierede. / þis is sēo w