A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: dēma

Number of occurrences in corpus: 26

Genesis A 2255b mehtiġ, / dryhtna% drihten, || dēma mid unc twīh’. / Hire þā
Daniel 477a hē is ana || ēċe drihten, / dēma% æl-mehtiġ, || sē þe him d
Guthlac A 703a ċ for·standan. / Iċ eom sē dēma, || sē mec drihten hēt / snūd
Resignation 82b e ā·drēoĝe. || Ne eom iċ dēma glēaw, / wīs fore weorode; ||
Juliana 249b / drihtne ūssum? || þe þēs dēma hafaþ / þā wierrestan || wī
Juliana 594b / dryhtna drihtne. || Þā sē dēma wearþ / hrēoh and hyġe-ġrim
Juliana 602b / dryhtnes willan. || Þā sē dēma hēt / ā·swebban sorĝ-ċeari
Judith 59b an. || Ne wolde þæt wuldres dēma / ġe·þafian, þrymmes hierde
Judith 94b ’ || Hīe þā sē hīehsta dēma / ǣdre mid elne on·bryrde, ||
The Paris Psalter 105:26 2b ode, / swā him drihten ǣr || dēma sæġde, / ac hīe wiþ mānful
The Paris Psalter 121:5 2a æt dōmum; / þū eart þonne dēma, || Dauides hūs, / þæt on heo
The Paris Psalter 143:19 4b -mehtiġ wile / drihten% god || dēma weorðan.
The Paris Psalter 67:6 1b / Dryhten is on his stōwe || dēma hāliġ, / sē þe eardian dē
The Paris Psalter 74:6 4a dum mōrum; / for·þon him is dēma || drihten selfa. / / # / Sumne h
The Paris Psalter 86:5 1b yhten þæt on ġe·writum || dēma sæġde / þǣmþe frum-sprecen
The Paris Psalter 92:2 1b yrde. / / # / Dryhten rīxaþ, || dēma ūser, / and hine mid wierðlī
The Paris Psalter 93:2 1b efe þē on ellen, || eorðan dēma, / ġield ofer·hyġdĝum, || sw
The Paris Psalter 93:15 1b ? / / # / Nemþe mē drihten, || dēma ūser, / ġe·fultumode || fæ
The Paris Psalter 93:20 4b feþ / drihten eall-mehtiġ, || dēma sōþfæst.
The Paris Psalter 94:7 1b ·þon hē is drihten god, || dēma ūser; / wǣron we his fǣle fo
The Paris Psalter 98:2 1b n. / / # / Dryhten is on Sion, || dēma sē mǣsta, / hēah and mǣre |
The Metres of Boethius: Metre 24 42a heofones and eorðan. / Sē ān dēma || is ġe·stæþþiġ, / unawe
Metrical Psalm 93:20 4b feþ / drihten æl-mehtiġ || dēma sōþfæst.
The Lord's Prayer III 7b rīċe tō ūs, || riht-wīs dēma, / and þīn ġe·lēafa || on l
The Kentish Hymn 38b n, / and þū ana bist || ealra dēma / cwicra ġe· dēadra, || Crī
A Prayer 1b ā, drihten lēof. || ēalā, dēma God. / Ġeara mē, || ēċe wea