A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sāwla

Number of occurrences in corpus: 47

Genesis A 185a | Feorh inn ġe·dyde%, / ēċe sāwla%. || Hēo wǣron englum ġe·l
Exodus 544b , / þonne hē sōþfæstra || sāwla lǣdeþ, / ēadġe gāstas, ||
Daniel 401b htiġ, / sōþ sunu metodes, || sāwla nerġend, / hæleþa helpend, |
Christ and Satan 396a drihten. || Wile uppe heonan / sāwla lǣdan, || and we siþþan ā
Christ and Satan 572b e. / Hæfde þā ġe·sette% || sāwla unrīm / God libbende. || Þā
Christ and Satan 651b / engla gāstas || and ēadġe sāwla, / þā þe heonan fēraþ. / Þǣ
Andreas 228b n hām, / ðǣr sōþfæstra || sāwla mōton / aefter līċes hryre |
Andreas 549b lest. / Huru is ġe·sīene, || sāwla nerġend, / þæt þū þissum
Andreas 921b īra, / synniġ wiþ selfne, || sāwla nerġend, / þæt iċ þe swā
Andreas 1417a mīnne || ā·ġiefan mōte, / sāwla simble-ġiefa, || on þīnes
Elene 23b derum, / sōþ sunu metodes, || sāwla nerġend?’ / þā mē ieldra
Elene 126b e, / sōþ sunu metodes, || for sāwla lufan. / Hēo wǣron stearce, |
Elene 360b þæt hē sīe sōðlīċe || sāwla nerġend, / ēċe æl-mehtiġ,
Elene 467b eþ? / Þis is singāl sacu. || Sāwla ne mōton / mān-fremmende || o
Christ B 571b aþ. / Wile nū ġe·sēċan || sāwla nerġend / gǣsta ġief-stōl,
Christ C 1067a ht wera || be·foran bannaþ, / sāwla ġe·hwelċe || þāra þe s
Christ C 1518b / cwiþ tō þāra synfulra || sāwla fēðan: / ‘Faraþ nū, ā·w
Maxims I 134b e god, / self sōþ-cyning, || sāwla nerġend, / sē ūs eall for·
Guthlac A 12b bb and ġe·sǣlĝness || and sāwla ræst, / and ðǣr ā tō fēor
Guthlac A 22b iltsa. / Þider sōþfæstra || sāwla mōton / cuman aefter cwealme,
Guthlac A 122a heofonum, || ðǣr hāliġra / sāwla ġe·sittaþ || on siĝor-wul
Guthlac A 332b dǣlde, / ac ġe·synta bæd || sāwla ġe·hwelcre, / þonne hē tō
Guthlac A 347a ndan || þām þe eahtan wile / sāwla ġe·hwelcre || ðǣr hē ġe
Guthlac A 790b s weard. / Swā sōþfæstra || sāwla mōton / on ēċne ġeard || up
Alms-Giving 9b ō·sċūfeþ / synna wunde, || sāwla lācnaþ.
The Phoenix 498b n stefe / ofer sīdne grund, || sāwla nerġend. / Biþ sē deorca dē
The Phoenix 540a oðriaþ || hālġe gæstas, / sāwla sōþfæste, || sang ā·hebb
The Phoenix 584b nes meaht / samod sīðiaþ% || sāwla mid līċe, / fæġere ġe·fr
Juliana 348a mē furður sċealt / seċġan, sāwla fēond, || hū þū sōþfæs
Juliana 555b nēosan / on sweartne grund, || sāwla ġe·winnan%, / on wita for·wy
The Paris Psalter 120:7 2a and in-gang || ēċe drihten, / sāwla sōþ-cyning, || simle ġe·h
The Paris Psalter 123:6 1a tēon woldon. / / # / Wǣron ūre sāwla || samod anlīċe / niþa ġe·
The Paris Psalter 71:13 2b dlan, / and hē þearfiendra || sāwla ġe·hǣleþ. / / # / Hē of mān
The Paris Psalter 73:17 1b e sile% þū unsċyldiġra || sāwla dēorum / þe þe andettaþ ||
The Metres of Boethius: Metre 18 8a wuht stinġeþ. / Swā sċeall sāwla ġe·hwelċ || siþþan losia
The Metres of Boethius: Metre 20 236a cundan || hider wiþ eorðan, / sāwla wiþ līċe; || siþþan wuni
The Metres of Boethius: Metre 21 9b me / tō þǣm ġe·sǣlþum || sāwla rǣdes. / For·þǣm þæt is s
The Metres of Boethius: Metre 21 35a | þæt for·weorðan sċylen / sāwla ūsse, || ac hē hīe selfa w
The Metres of Boethius: Metre 23 11b on þone ēċan eard || ūssa sāwla.
Solomon and Saturn 164b īte, / þæt þā synfullan || sāwla sticien / mid hettendum || hell
The Judgment Day II 167b līċe || bærnþ þā earman sāwla, / and hira heortan || horsclī
The Gloria I 45b ldor-ġiefe, / sōðe sibbe, || sāwla þancung, / mōdes miltse. ||
The Creed 31b ette, / of þǣm sūsl-hofe, || sāwla meniġu, / hēt þā uplicne ||
Psalm 50 16b mp þæt him man on·sende || sāwla nerġend, / wītĝan mid wordum
Psalm 50 59b ðdest% / ealra synna cynn, || sāwla nerġend. / Iċ on unrihtum ||
Psalm 50 83b A·hweorf nū fram synnum, || sāwla nerġend, / and fram mis-dǣdum
Psalm 50 107b e·cierdon / tō hira selfra || sāwla heorde, / God selfa, tō þē |