A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: hūs

Number of occurrences in corpus: 45

Christ and Satan 31a ·gangene, / þæt þū mearcod hūs || ā·meten hæbbe’. / Þā%
Elene 442b fæðme || ofer þæt fǣġe hūs, / dēop-hyċġende. || Hit wæs
Elene 798b nd fūs || þurh þæt fǣcne hūs / word-cræftum% wæf || and wu
Christ A 14a ēte, || nū ġe·brosnad is, / hūs under hrōfe. || Hē þæt hr
Christ C 1481b ǣs on þē / ġe·hālgode, || hūs tō wynne, / þurh firen-lustas
Christ C 1603b lum swelĝaþ. || Biþ sūsla hūs / open and oþ·īewed, || āð
Christ C 1627b anna. || þæt is drēamlēas hūs, / ðǣr ǣniġ ne mæġ || ōwe
Guthlac A 251a um hēr || ēaðe ġe·timbre / hūs and hlēonaþ; || mē on heof
Guthlac A 562b gang ǣrest || on þæt atole hūs, / niðer under næssas || neowo
Guthlac A 677a | breġdon on hinder / on helle hūs, || ðǣr ēow is hām sċeape
Guthlac A 802a der ēðle, / ġearwaþ gæstes hūs || and mid glēawnesse / fēond
Guthlac B 1290a ohta glǣm / ymb þæt hālġe hūs, || heofonliċ candel, / fram ǣ
Guthlac B 1310a ēacen wæs / ymb þæt hālġe hūs, || heofonliċ lēoma, / fram fo
Azarias 162a htmum hwurfon / ymb þæt hāte hūs || hǣðne lēode, / þā þæt
The Phoenix 202b stenne / ofer hēanne bēam || hūs ġe·timbreþ, / wlitiġ and wy
The Phoenix 212a teþ, || þonne weorðeþ his / hūs on·hǣted || þurh hādor sw
The Phoenix 217a and þeċeþ / heoru-dreorĝes% hūs, || hrēoh ōnetteþ, / fealu l
Juliana 648b emmende, || þæt ġē ēower hūs / ġe·fæstnie, || þȳ læs h
The Paris Psalter 100:2 2a || ealre heortan / þurh þīn hūs middan || hāliġ ēode. / / # /
The Paris Psalter 103:17 1a rwan nistlaþ. / / # / Upp-hebban hūs || hira āĝen is / lāttēow o
The Paris Psalter 112:6 2a || unwǣstm-bærre / on mōdor hūs || maniġra bearna; / hēo ofer
The Paris Psalter 113:1 3a yptum || ealle fōron / Iacobes hūs || of gramum folce, / þā ell-
The Paris Psalter 113:18 1a m inn trīewaþ. / / # / Israhela hūs || ǣrest on drihten / helpe ġ
The Paris Psalter 113:19 1a ndum ġe·hēold. / / # / Aarones hūs || ēac on drihten / lēofne ġ
The Paris Psalter 113:21 4a t || bearn Israheles, / Aarones hūs || ēac ġe·blētsodest; / þ
The Paris Psalter 115:8 3a dum ġielde, / þe ymb dryhtnes hūs || dēore sindon, / ðǣr hit
The Paris Psalter 117:3 1a weorolde. / / # / Cweðe Aarones hūs || ēac þæt selfe; / hē is s
The Paris Psalter 121:1 3a ·cweden sindon, / and on godes hūs || gange siþþan. / / # / Wǣron
The Paris Psalter 121:5 2b eart þonne dēma, || Dauides hūs, / þæt on heofonum siteþ || h
The Paris Psalter 126:1 1a Psalter: Psalm 126 / / # / Nemþe hūs timbrie || hāliġ drihten, / o
The Paris Psalter 134:21 1a || ǣfre ġe·trīewaþ. / / # / Hūs Israela || holdne drihten / bl
The Paris Psalter 134:21 3a biddan swelċe / þæt Aarones hūs || ēċne drihten / blīðe bl
The Paris Psalter 134:21 5a beornas ealle, / þā on līfes hūs || lēof eardiaþ, / blētsien
The Paris Psalter 137:2 2a īdum weorðie, / þæt hālġe hūs, || holde mōde, / and ðǣr þ
The Paris Psalter 64:5 1a siþþan. / / # / Ealle we þīn hūs || ēċum gōdum / fæġere fyl
The Paris Psalter 72:13 4a gangan, / oþ·þæt iċ on his hūs || hāliġ gange / and iċ þā
The Paris Psalter 73:6 1a ā hīe þæt þīn fæġere hūs || fȳre for·bærndan / and on
The Paris Psalter 77:60 2a snytru-hūse, / wæs his āĝen hūs, || ðǣr hē eard ġe·nam / ǣ
The Paris Psalter 77:68 2a alra ġe·līcost / his hālġe hūs || hēr on eorðan / ġe·timbr
The Paris Psalter 78:1 2b þēode, || þā þīn fǣle hūs, / ealh% hāliġne || yfele ġe
The Paris Psalter 83:2 3b m ēac spēdlīċe || spearwa hūs be·ġieteþ, / and tīdlīċe
The Paris Psalter 83:10 2b , / þæt iċ hēan gange || on hūs godes, / þonne iċ on firenful
The Metres of Boethius: Metre 7 18b mæġ hæleþa ġe·hwǣm || hūs on munte / lange ġe·lǣstan,
The Metres of Boethius: Metre 7 32a yrċe him siþþan / his mōdes hūs, || ðǣr hē mæġe findan / ē
Metrical Charm 2: The Nine Herbs Charm 35b t hēo nǣfre ne wolde || on hūs būĝan. / Fille and finule, ||