A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: maniġe

Number of occurrences in corpus: 75

Genesis B 634a du, || heofon-rīċes þolian / maniġe hwīle. || Biþ þǣm menn fu
Genesis A 1825b īnne wlite wlītan || wlance maniġe, / þonne æðelinga || eorlas w
Genesis A 1848b þæs wīfes wlite || wlance maniġe, / duĝuþum dealle; || him dryh
Genesis A 2291b ssum, / māĝum sīnum; || hine maniġe inn / wrāðe winnaþ || mid w
Exodus 255b , / þenden mōdġes mæðel || maniġe ġe·hīerdon. / Wolde reordian
Daniel 234b metodes weard. || Swā þæt maniġe ġe·fruĝnon, / hālġe him ð
Daniel 243b glēded. || Hine ðǣr esnas maniġe / wurpon wudu on innan, || swā
Daniel 589b rīċe. / Oft metod ā·lǣt || maniġe þēode / wyrċan bōte%, || þ
Christ and Satan 496b / Mē sieredon ymb || seċġas maniġe / dæġes and nihtes, || hū h
Andreas 583a grund-weġe || gumena cynnes / maniġe missenlīċe || menn of dēa
Andreas 658b e, / tō þām mæðel-stede || maniġe cōmon, / snotre sele-rǣdend.
Andreas 973a -þēode || īewed wierðeþ. / Maniġe sindon || on þisse mǣran by
Andreas 1626a ofostlīċe || up ā·stōdon / maniġe on mæðele, || mīne ġe·fr
Soul and Body I 72b sċulon hēr mold-wyrmas || maniġe ċēowan, / slītan sārlīċe
Elene 61a þurh fēondsċipe / tō cwale maniġe || Crīstes folces / dēmde tō
Christ C 1478a ġe·sealde; / þæs līfes iċ maniġe || þe þū mid leahtrum hafa
Vainglory 13a | druncen% tō rīċe, / þonne maniġe bēoþ || mæðel-heġendra%,
Vainglory 25b ·medemod mōd; || sindon tō maniġe þæt. / Biþ þæt æf·þanca
Widsith 106a || hlēoðor swinsode, / þonne maniġe menn, || mōdum wlance, / wordu
Maxims I 13b c sileþ, / missenlicu mōd, || maniġe reorde. / Feorh-cynna fela || f
Maxims I 167a edd || and guman snytru. / Swā maniġe bēoþ menn ofer eorðan, ||
The Panther 1a # The Panther / / Maniġe sindon || ġond middan-ġeard
Soul and Body II 67b þē% sċulon mold-wyrmas || maniġe ċēowan, / sinwum be·slītan
Guthlac A 30a ǣne, || on ġe·weald cuman. / Maniġe sindon || ġond middan-ġeard
Guthlac A 39b stunga / ġond middan-ġeard || maniġe ā·risene, / swā þæt ġēar
Guthlac A 181b cnessa fela. || Frame wurdon% maniġe / godes þrōwera; || we þæs
Guthlac A 264b ēarfulra ċierm. || Clipodon maniġe, / fēonda fore-sprecan, || fire
Guthlac A 460b rfde. / In þām mæġ-wlite || maniġe libbaþ, / ġieltum for·ġiefe
Guthlac A 501a ieldran hādes, / þe ġe·mete maniġe || ġond middan-ġeard / þēow
Guthlac A 734a m beorĝe. || Hine blētsodon / maniġe mæġ-wlitas, || mēaglum reo
Guthlac B 884a | ġond Bryten innan, / hū hē maniġe oft || þurh meaht godes / ġe
Deor 14b ġ. / Wē þæt Mǣþ·hilde || maniġe ġe·frugnon / wurdon grundlēa
The Ruin 21b on burĝ-reċed, || burn-sele maniġe, / hēah horn-ġe·strēon, || h
Riddles 65 6a hē mē bīte; / sindon þāra maniġe || þe mec bītaþ.
Riddles 86 2a gangan || ðǣr weras sǣton / maniġe on mæðele, || mōde snotre;
The Phoenix 443a e·sċōdon. / Wǣron hwæðere maniġe, || þā þe metode wēl% / ġe
The Phoenix 491a || foldan be·þeahte. / Þonne maniġe bēoþ || on ġe·mōt lǣded
The Gifts of Men 62b ytte, / mōd-cræftiġ smiþ || maniġe ġe·fremman, / þonne hē ġe
Beowulf 337a e seah iċ ell-þēodġe / þus maniġe menn || mōdiġlicran. / Wēn i
Beowulf 728b sēah hē on reċede || rinca maniġe, / swefan sibbe-ġe·dryht || sa
Beowulf 1023b rnan, / mǣre māðum-sweord || maniġe ġe·sāwon / be·foran beorn b
Beowulf 1598b ǣrne þēoden; || þā þæs maniġe ġe·wearþ / þæt hine sēo b
Beowulf 1613b -æhta mā, || þeh hē ðǣr maniġe ġe·seah, / būtan þone hafol
Beowulf 2982a on feorh drepen. / Þā wǣron maniġe || þe his mǣġ wriðon, / rec
The Paris Psalter 102:7 2b ūðe / Moyse þǣmmǣran || on maniġe tīd, / swelċe his willan ēac
The Paris Psalter 104:27 2a cwæþ; || sōna cōmon / mysci maniġe, || mid wǣron gnættas, / fleoh
The Paris Psalter 105:7 5b ū him on ðǣre mǣġþe || maniġe cȳðdest. / / # / Hīe bismrodon
The Paris Psalter 108:3 2b m / torne tælnesse || tēodon% maniġe; / iċ him ā ġe·bæd || unġe
The Paris Psalter 117:11 1b / Mē ymb·stōdon || strange maniġe, / and mē% godes nama% on him |
The Paris Psalter 118:85 2b ēme. / / # / Mē mān-wyrhtan || maniġe on spellum / sæġdon sōðlī
The Paris Psalter 118:157 2a um || dō mē cwicne. / / # / Iċ maniġe ġe·seah, || þe min ēhton;
The Paris Psalter 118:158 2a wrǣste for·lǣtan. / / # / Iċ maniġe ġe·seah || menn þā þe no
The Paris Psalter 118:163 1a ðe, || sē þe beorna rēaf / maniġe mēteþ, || ðǣr hit mannum
The Paris Psalter 134:10 1b slōh þēode folc || þearle maniġe, / and ēac ā·cwealde || cynin
The Paris Psalter 138:16 2b oþ ofer sand-corn || snēome maniġe; / siþþan iċ ā·rīse || and
The Paris Psalter 145:6 4a þe hēr deorce ǣr / tēonan% maniġe || torne ġe·þolodon; / sile
The Paris Psalter 54:17 3a m wiþ·ferġe, / for·þon mē maniġe ymb || mæġene sierwaþ. / / #
The Paris Psalter 55:3 1a ǣr-merġenne. / / # / For·þon maniġe sind || þe tō mē feohtaþ;
The Paris Psalter 64:11 2a iernende || wæstme tyddraþ; / maniġe on moldan || manna cynnes% / on
The Paris Psalter 65:10 3a n bæce standeþ; / settest ūs maniġe ēac || menn ofer hēafod. / / #
The Paris Psalter 68:7 3a god || simle hæleþ; / bēoþ maniġe byriġ || mid Iūdēum / eft ġ
The Paris Psalter 76:9 5b / # / Eft þū þīne meahte || maniġe cȳðdest / folcum on foldan; |
The Paris Psalter 77:28 1b / And on middan þā wīċ || maniġe fēollan / and ymb hira sele-ġ
The Paris Psalter 77:30 3a m || ierre dryhtnes / and hira maniġe || māne swulton, / æðele Isr
The Paris Psalter 77:38 1a emum ġe·dōn. / / # / Hē þā maniġe fram him || mān-ġe·wyrhtan
The Paris Psalter 77:55 1a s hand be·ġeat. / / # / And hē maniġe for him || mǣre þēode / ā·
The Paris Psalter 82:6 4b / swelċe% Ġebal || and grame maniġe / fremde þēoda mid eardiendum
The Paris Psalter 91:13 1a lōwen. / / # / Nū-ġīet sindon maniġe || manna swelċe, / þe him iel
The Metres of Boethius: Metre 26 61a Cūþ wæs sōna / ealre ðǣre maniġe || þe hire mid wunode / æðel
Durham 7b n þǣm wīcum || wilda dēor maniġe, / on dēope dalum || dēora un-
Durham 20a ·rīmeda || reliquia, / ðǣr% maniġe wundrum ġe·weorðaþ, || þ
The Rune Poem 83b ah him feohtan inn || fīras maniġe. / //// ȳr biþ æðelinga || a
Solomon and Saturn 136b hēo / muntas and mōras || and maniġe ēac / wēste stōwa? || Hū ġ
The Menologium 79b nġeþ / Maius miċele || ġond maniġe ġe·hwǣr. / Swā þȳ īlcan
The Menologium 126b mǣrne martirdōm; || hæfdon maniġe ǣr / wundra ġe·worhte || ġo