A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: wuldor

Number of occurrences in corpus: 69

Daniel 59a n, / be·rēafodon þā reċeda wuldor || rēadan golde, / sinċe and
Daniel 326b īnne word-cwide || and þīn wuldor on ūs! / Ġe·cȳþ cræft and
Christ and Satan 59a e·bunden. / Wendest þū þurh wuldor || þæt þū weorold āhtest
Andreas 171b him ċire-bealdum || cyninga wuldor, / metod mann-cynnes, || mōd-ho
Andreas 555b ċēole on·cwæþ || cyninga wuldor, / fræġn framlīċe || fruma a
Andreas 854b þām ċēole wæs || cyninga wuldor, / wealdend wer-þēode%. || Iċ
Andreas 899a te || feorr ne wǣre, / cyninga wuldor, || þā iċ on ċēol ġe·st
Andreas 1317b ðra ġe·weald? || Hwæt is wuldor þīn, / þe þū ofer-hyġdum
Andreas 1411a tō fæder clipodest, / cyninga wuldor || and cwǣde þus: / 'Iċ þē
Andreas 1452b ealdend, / tō wīdan fēore || wuldor on heofonum, / þæs þū mē o
Andreas 1463b æt hlin-reċed, || hæleþa wuldor, / and þā wine sīnne || wordu
Soul and Body I 7a t Gode selfum / swā wīte swā wuldor, || swā him on weorolde ǣr / e
Soul and Body I 141a || ealle ġe·sāwon, / heofona wuldor, || swelċ swā þū mē ǣr h
Elene 5b ā·cenned wearþ, || cyninga wuldor, / on middan-ġeard || þurh men
Elene 178b ā·cenned wearþ, || cyninga wuldor, / and hū on ġalĝan wearþ ||
Elene 186b dæġe / of byrġenne || beorna wuldor / of dēaðe ā·rās, || driht
Elene 374a swā mān-weorcum / þurh þīn wuldor on·wriġe || wyrda ġe·rȳn
Elene 454b s / wordum heredon. || Sīe him wuldor and þanc / ā būtan ende || e
Elene 678b d will-hrēðiġ, || sæġdon wuldor gode / ealle ān-mōde, || þē
Elene 685b ·wriġen, wyrda be·gang. || Wuldor þæs āĝe / on hēannesse ||
Christ B 508a || frætwum blīcan, / cyninga wuldor. || Clipodon of hīehþu / wordu
Christ B 595b ā wīte mid wrāðum || swā wuldor mid ārum, / swā līf swā dē
Christ B 598b gǣst / wuniaþ on weorolde. || Wuldor þæs āĝe / þrīnesse þrymm
Christ B 778b le / þurh weorold weorolda, || wuldor on heofonum. / Ne ðearf him on
Maxims I 132b ynne. / Wōden worhte wēos, || wuldor æl-wealda, / rūme rodoras; ||
The Order of the World 57b afta. / Swā him wīde-feorh || wuldor standeþ, / ealra dēmena || þ
Soul and Body II 7a t gode selfum / swā wīte swā wuldor, || swā him on weorolde ǣr / e
Guthlac A 86b him eġesan, || hwīlum īdel wuldor, / bræġd-wīs bana || hafaþ b
Resignation 21a þā bōte ġe·man, / cyninga wuldor, || cume tō, ġif iċ mōt. / F
Azarias 43b īne word-cwidas || and þīn wuldor ūs. / Ġe·cȳþ cræft and me
Azarias 74a ewit fæder, / weorold-sċeafta wuldor || and weorca ġe·hwelċ, / he
Riddles 84 33a || ēaĝum sāwe, / swā þæt wuldor wifeþ, || weorold-bearna mæ
The Phoenix 567a || sāwle ā·līeseþ / and on wuldor ā·weċeþ. || Mē þæs wē
Juliana 279b mē ġe·cȳðe, || cyninga wuldor, / þrymmes hīerde, || hwæt þ
Judith 155a ow is metod blīðe, / cyninga wuldor; || þæt ġe·cȳðed wearþ /
Judith 342a | Ealles þæs Iudith sæġde / wuldor weoroda drihtne, || þe hire
Judith 347a s sīe þǣm lēofan drihtne / wuldor tō wīdan ealdre, || þe ġe
The Paris Psalter 101:13 3a || eġesan habbaþ, / and þīn wuldor on·ġietaþ || wīse% cyning
The Paris Psalter 103:29 1a nsīene || ealle swelċe. / / # / Wuldor sīe wīde || weoroda drihtne
The Paris Psalter 105:17 3a orne wyrċan, / on·wendan hira wuldor || on þone wiersan hād / hǣ
The Paris Psalter 107:2 1a um drihtne. / / # / A·rīs nū, wuldor min, || þæt iċ wynlīċe / o
The Paris Psalter 107:5 2a fonas, || hāliġ drihten; / is wuldor þīn || wīde swelċe / ofer
The Paris Psalter 111:3 1a cynn ġe·blētsod. / / # / Him% wuldor and wela || wunaþ æt hūse,
The Paris Psalter 111:8 4b þ his horn wended || hēr on wuldor. / / # / Swā þæt synfull ġe·s
The Paris Psalter 112:4 3b eofonas ēac || ā·hafen his wuldor. / / # / Hē of eorðan mæġ ||
The Paris Psalter 113:9 3a an þīnum || nīede sēċaþ / wuldor wīde || ġond weorold-rīċu
The Paris Psalter 137:6 1a drihtne. / / # / For·þon þīn% wuldor% is || wīde ġond eorðan / mi
The Paris Psalter 144:11 3b nes mæġen-þrymmes || mǣre wuldor / riht and rēðe || rīċes þ
The Paris Psalter 144:12 4b þīnes rīċes || rǣdfæst wuldor. / / # / Rīċe is þīn, drihten,
The Paris Psalter 149:9 3a ten stande: / þis is hāliġra wuldor% || hēr on eorðan.
The Paris Psalter 56:6 3a fonas, || hāliġ drihten; / is wuldor þīn || wīde and sīde / ofer
The Paris Psalter 56:10 2a þ-word sprece. / / # / A·rīs, wuldor min, || wyn-psalterium, / and i
The Paris Psalter 61:7 2a deþ || min ġearu hǣlu% / and wuldor min || and wynn miċel; / mē i
The Paris Psalter 61:12 2b and him þæs tō weorolde || wuldor stande / and mild-heortness, ||
The Paris Psalter 62:3 4a r æt-īewe, / þæt iċ þīn wuldor and mæġen || wīs sċēawie
The Paris Psalter 70:7 3a f mæġe || lustum singan / and wuldor þīn || wīde mǣrsian / and
The Paris Psalter 83:11 3b im god ġiefeþ || ġiefe and wuldor. / / # / Nele god ǣfre || gode be
The Paris Psalter 84:8 4b ileþ / ūre eorðan || æðele wuldor. / / # / Him gangaþ on·ġēan ||
The Paris Psalter 88:15 1b ira mæġenes eart || mǣrost wuldor, / and we þīnum wēl-dǣdum ||
The Paris Psalter 95:3 2a tnes hǣlu. / / # / Seċġaþ his wuldor || ġond siġe-þēode, / and o
The Paris Psalter 95:7 2b æt·samne / wlite and āre, || wuldor þridde, / and þæt of hira ē
Solomon and Saturn 67b deþ, / wielm tō·weorpeð, || wuldor ġe·timbreþ. / Hē is mōdiġ
The Menologium 1b t wæs ā·cenned, || cyninga wuldor, / on midne winter, || mǣre þ
The Menologium 149a || fæġerost mǣġþa, / wīfa wuldor, || sōhte weoroda God / for·su
The Judgment Day II 270a rfæstness || and ēċe God, / wuldor and weorðmynd, || / swelċe l
The Gloria I 1a # The Gloria I / / Sīe þē wuldor and lof || wīde ġe·openod /
The Lord's Prayer III 33b / þēoden engla, || þanc and wuldor, / sōþ siġe-drihten, || seċ
The Kentish Hymn 4b him simle sēo || siġefæst wuldor / uppe mid englum% || and on eo
The Gloria II 1a # The Gloria II / / Wuldor sīe þe and weorðmynd, || w