A Consolidated Library of Anglo-Saxon Poetry

Word Explorer: sāwle

Number of occurrences in corpus: 125

Genesis B 607a aða ġeorne / swicode ymb þā sāwle || þe hire ǣr þā sīene o
Genesis A 931a s ġe·dāl witod / līċes and sāwle. || Hwæt, þū lāðlīċe / wr
Genesis A 2279a heortan || hungor oþþe wulf / sāwle and sorĝe || samod ā·breġ
Genesis A 2641a dǣde || dēaþ of brēostum / sāwle þīne’. || Him simble-wēr
Daniel 394b s, / sōþfæstra ġe·hwæs || sāwle and gāstas, / lofiaþ līf-fr
Christ and Satan 295a eorhte sċīnaþ / ġe·sǣlġe sāwle, || sorĝum be·dǣlde, / ðǣr
Christ and Satan 405b Lēt þā up faran || ēadġe sāwle%, / Adames cynn, || ac% ne mōste
Andreas 151b gre tō·līesan || līċ and sāwle, / and þonne tō·dǣlan || du
Andreas 433a eall-miercna || ēðel-rīċe / sāwle ġe·sealdon. || Iċ þæt se
Andreas 865b rēmġe, / ūs of slǣpendum || sāwle ā·bruĝdon, / mid ġe·fēan
The Fates of the Apostles 62a dum, || þonan wuldres lēoht / sāwle ġe·sōhte || siĝores tō l
Soul and Body I 2a eþa ǣġhwelċ / þæt hē his sāwle sīþ% || selfa ġe·þenċe,
Soul and Body I 5a e ǣr samod wǣron, / līċ and sāwle. || Lang biþ siþþan / þæt s
Soul and Body I 10b ġ, / simle ymbe seofon-niht || sāwle findan / þone līċ-haman ||
Soul and Body I 20a ġe·mundest / tō hwon þīnre sāwle þinġ || siþþan wurde, / si
Soul and Body I 28a lā enġel || ufan of rodorum / sāwle on·sende || þurh his selfes
Homiletic Fragment I 42b , / snottor, searu-cræftiġ || sāwle rǣdes. / Wuton tō þām beter
Elene 733a gange, || nū þē god sealde / sāwle siġe-spēd || and snytru cr
Christ A 53a tōl || and þā āne on þē / sāwle sōþfæstra || simle ġe·re
Christ C 944b ēð-eadiġ hēap. || Hālġe sāwle / mid hira frēan faraþ, || þ
Christ C 1036a æt·gædere bū, / līċ and sāwle. || Sċeal on lēoht cuman / sī
Christ C 1060a fre, || hū ġe·healdne sind / sāwle wiþ synnum || fore siġe-dē
Christ C 1074b eahtan / hū ġe·sunde suna || sāwle% bringen / of þām ēðle || þ
Christ C 1306a sċrift / ġe·sēon on ðǣre sāwle, || hwæðer him man sōþ þe
Christ C 1326a | þendan bū samod / līċ and sāwle || libban mōte. / Nū we sċul
Christ C 1543b dan fēore, || wamm of ðǣre sāwle, / ac ðǣr sē dēopa sēaþ ||
Christ C 1550b sōðe seċġan, || þæt sē sāwle weard, / līfes wīsdōm, || fo
Christ C 1580b / samodfæst sēon. || Hē his sāwle wlite / ġeorne be·gange || on
The Fortunes of Men 25b n / sīġeþ sworcen-ferhþ, || sāwle be·rēafod, / fealleþ on fold
Soul and Body II 2a eþa ǣġhwelċ / þæt hē his sāwle sīþ || selfa be·wītie, / h
Soul and Body II 5a e ǣr samod wǣron, / līċ and sāwle%. || Lang biþ siþþan / þæt s
Soul and Body II 10b iġ, / simle ymb seofon-niht || sāwle findan / þone līċ-haman ||
Soul and Body II 20a e·þōhtes / tō hwon þīnre sāwle sīþ || siþþan wurde, / siþ
Soul and Body II 25a urh enġel || ufan of rodorum / sāwle on·sende || þurh his selfes
Guthlac A 227b þan, / ne þurh sār-sleġe || sāwle ġe·dǣlan / wiþ līċ-haman,
Guthlac A 377b cen, || ne mōton ġē mīne sāwle grētan, / ac ġē on beteran
Guthlac A 541b sār for·sēah, || ā ðǣre sāwle wēl / þæs% mund-boran || þe
Guthlac A 567b , / þonne hīe sōþfæstra || sāwle willaþ / synnum be·swīcan ||
Guthlac A 806b llan / swenċaþ hīe selfe, || sāwle frætwaþ / hālĝum ġe·hyġd
Guthlac B 929a , || hǣlde bū tū / līċ and sāwle, || þenden līfes weard, / ēċ
Riddles 39 16a cenned wǣre. / Ne hafaþ hīo sāwle ne feorh, || ac hēo sīðas
The Judgment Day I 41a e·hwelċ / mid līċe and mid sāwle || lēanes friċġan / ealles
Resignation 6a || Iċ þē, mǣre god, / mīne sāwle be·bēode || and mīnes self
Resignation 11b īerde, / ðǣr sēlost sīe || sāwle mīnre / tō ġe·mearcenne ||
Resignation 61b e, / mehtiġ drihten, || mīnre sāwle, / ġe·friða hire and ġe·feo
Resignation 65b fa synnum fāh || and iċ ymb sāwle eom / fēam sīðum forht, ||
Azarias 151b / swelċe hāliġra || hlūtre sāwle, / and, ēċe god, || ēað-mōd
Riddles 88 32b || spēd sē þe sē[] / [] || sāwle rǣdes.
The Phoenix 566b da god / aefter swylt-hwīle || sāwle ā·līeseþ / and on wuldor ā
Juliana 413b n synna sēaþ. || Iċ ðǣre sāwle mā / ġeornor ġīeme || ymb
Juliana 488b n-sele / þurh sweord-grīpe || sāwle for­·lēton / of flǣsċ-hama
Precepts 78b Snytra brūceþ || þe fore sāwle lufan / warnaþ him wammas || w
The Seafarer 100a ne mid wille, / ne mæġ ðǣre sāwle || þe biþ synna full / gold t
Beowulf 184b eall / þurh slīðne nīþ || sāwle be·sċūfan / on fȳres fæðm
Beowulf 801a e·hwone || hēawan þōhton, / sāwle sēċan, || þone synn-sċað
Beowulf 852a || feorh ā·leġde, / hǣðne sāwle; || ðǣr him hell on·fēng. /
Beowulf 1742a || Þonne sē weard swefeþ, / sāwle hierde; || biþ sē slǣp tō
Beowulf 2422a n || grētan sċolde, / sēċan sāwle hord, || sundor ġe·dǣlan / l
The Paris Psalter 102:1 1a : Psalm 102 / / # / Bletsa, mīne sāwle, || blīðe drihten, / and eall
The Paris Psalter 102:2 1a an naman. / / # / Blētsie, mīne sāwle, || bealde drihten, / ne wilt þ
The Paris Psalter 103:1 1a Psalm 103 / / # / Blētsa, mīne sāwle, || blīðe drihten; / þū eart
The Paris Psalter 103:33 4a weorold-līfe. / Blētsa, mīne sāwle, || blīðe drihten.
The Paris Psalter 106:8 1b For·þon hē ġe·seddeþ || sāwle īdle, / and þā hungrian || h
The Paris Psalter 108:20 3b hten / þǣm þe sār sprece || sāwle mīnre. / / # / And þū, min dri
The Paris Psalter 108:29 2a a || þinga tilode; / hē mīne sāwle || swelċe ġe·healde / wiþ
The Paris Psalter 114:5 2a a god, || ā·līes mīne nū / sāwle on ġe·syntum; || iċ tō s
The Paris Psalter 114:7 1a īesde. / / # / Ġe·ċierr mīne sāwle || clǣne on þīne / rǣdes r
The Paris Psalter 114:8 1a fe. / / # / For·þon þū mīne sāwle || selfa ġe·neredest, / and h
The Paris Psalter 119:2 1a lde mōde. / / # / A·līes mīne sāwle, || līfes drihten, / of þǣm w
The Paris Psalter 119:5 5a s min cȳþ ðǣr, / þe% mīne sāwle || swīðe be·ēode. / / # / Mid
The Paris Psalter 120:6 5a ǣġhwǣr ġeorne / and þīne sāwle || swelċe ġe·healde%. / / # /
The Paris Psalter 130:4 2a elum fēded, / swā þū mīnre sāwle || simle ġieldest. / / # / Israh
The Paris Psalter 137:4 3a ræðe ġe·dō / miċele mīne sāwle || on þīnes mæġenes spēd
The Paris Psalter 140:10 3b e ā·sċūf þū fram mē || sāwle mīne. / / # / Ġe·heald mē wi
The Paris Psalter 141:5 2a e·dydon, / næs þā þe mīne sāwle || seċan wolde, / þā iċ tō
The Paris Psalter 141:6 1a hwǣr.’ / / # / Be·heald mīne sāwle, || hæleþa wealdend, / for·þ
The Paris Psalter 141:8 2a ernes || clūse swelċe / mīne sāwle, || þæt iċ siþþan forþ /
The Paris Psalter 142:3 1a f bereþ. / / # / For·þon mīne sāwle || swīðe fēondas / ealle ēh
The Paris Psalter 142:6 2a ē || holde þenede / and mīne sāwle || sette mid mōde, / swā eor
The Paris Psalter 142:9 4a dryhtnes || dōme wille / mīne sāwle || settan ġeornost. / / # / A·f
The Paris Psalter 142:12 2a ostunge || clǣne ā·lǣdest / sāwle mīne, || ðǣr hēo siþþan
The Paris Psalter 142:12 6a āðra ġe·hwelcne / þe mīne sāwle || synne æt·fæsten, / for·
The Paris Psalter 53:3 2a e ġe·stōdon, / sōhton mīne sāwle || swīðe strange, / and nā h
The Paris Psalter 53:4 3a s and-fenġa || ēċe drihten / sāwle mīnre; || hē mē swīcan ne
The Paris Psalter 54:17 1b hīere. / / # / Ā% þū simle || sāwle mīne / lustum ā·līese, || l
The Paris Psalter 55:10 3a ġielde; / for·þon þū mīne sāwle || of swylt-dēaðes / lāðum
The Paris Psalter 56:4 4a samod æt·gædere, / and mīne sāwle || sōna ā·līesde / of lēon
The Paris Psalter 56:8 1a don || and ġeornlīċe / mīne sāwle || swīðe on·bīeġdon. / / #
The Paris Psalter 58:3 1a ġe·hǣle. / / # / Þi nū mīne sāwle || swīðe bisiġe / fēondas m
The Paris Psalter 61:1 1a alter: Psalm 61 / / # / Iċ mīne sāwle || simle wille / full glēawlī
The Paris Psalter 61:5 1b / Hwæðere iċ mē sōðe || sāwle mīne / tō gode hæfde || ġeo
The Paris Psalter 62:9 2b siþþan / sōhton synlīċe || sāwle mīne, / and ġond eorþ-sċraf
The Paris Psalter 63:1 4a esan || yfeles fēondes / mīne sāwle ġe·sċield || simle æt þe
The Paris Psalter 65:8 1a ā·seċġan%. / / # / Hē mīne sāwle || sette tō līfe, / ne% lǣte
The Paris Psalter 65:14 4b hū miċel hē dyde || mīnre sāwle. / / # / Þurh his meahte iċ || m
The Paris Psalter 68:19 1a lp freme. / / # / Be·heald mīne sāwle || and hīe hrǣdlīċe / ā·l
The Paris Psalter 69:2 3a nd || fǣcne wǣron / and mīne sāwle || sōhton mid nīðe. / / # / H
The Paris Psalter 70:9 2b ondas yfele, / and sǣtedon || sāwle mīnre / and on ānre ġe·þea
The Paris Psalter 70:12 2a ēac ġe·sċende, / þā mīne sāwle ǣr || swīðost tældon; / bi
The Paris Psalter 71:14 2a nd of māne ēac / snēome hira sāwle || sōfte ā·līesde%; / is hi
The Paris Psalter 76:3 1b / And iċ swīðe wiþ-sōc || sāwle mīnre / fǣlre frōfre; || þ
The Paris Psalter 85:2 1a þearfa. / / # / Ġe·heald mīne sāwle, || for·þon iċ hāliġ eom;
The Paris Psalter 85:3 3b ode; / dō þīnes sċealces || sāwle blīðe, / for·þon iċ hīe t
The Paris Psalter 85:12 2a mē, drihten, / and þū mīne sāwle || swelċe ā·līesdest / of h
The Paris Psalter 85:13 4a wīþ-mihtiġra / sōhton mīne sāwle || swīðe ġe·nēahhe; / ne d
The Paris Psalter 88:42 4b s āĝene / fram helle locum || sāwle ġe·nerie? / / # / Hwǣr is sēo
The Paris Psalter 93:17 4b re, drihten, / ġe·sibbedon || sāwle mīne. / / # / Ne æt·fyliġeþ
The Paris Psalter 93:18 4a nēome ġe·hæftaþ / and hira sāwle || of·slēan þenċaþ, / blō
The Metres of Boethius: Metre 17 13b eorðan, / and ġe·samnode || sāwle tō līċe / æt fruman ǣrest,
The Metres of Boethius: Metre 20 177a a god, || þrīefralde on ūs / sāwle ġe·settest || and hīe siþ
The Metres of Boethius: Metre 20 185b ætte ān ġe·cynd || ǣlcre sāwle / iersung sīe, || ōðer wilnu
The Metres of Boethius: Metre 20 202b æt mǣste mæġen || mannes sāwle / and sē sēlesta || sundor-cr
The Metres of Boethius: Metre 20 204a dor-cræfta. / Hwæt, þū þā sāwle, || siĝora wealdend, / þēoda
The Metres of Boethius: Metre 22 38a ġe·healden / simle on ðǣre sāwle || sōþfæstnesse, / þenden g
Metrical Psalm 93:17 4b ere drihten / ġe·sibbodon || sāwle mīne.
Metrical Psalm 93:18 4a nēome ġe·heftaþ / and hira sāwle || of·slēan þenċaþ / blō
The Death of Edward 2b ālford, / sende sōþfæste || sāwle tō Crīste / on Godes wǣra, |
The Death of Edward 28a || englas feredon / sōþfæste sāwle || innan sweġeles lēoht. / An
Solomon and Saturn 59b / Hē biþ sefan snytru || and sāwle huneġ / and mōdes meolc, || m
Solomon and Saturn 61a e·sǣlĝost. / Hē mæġ þā sāwle || of sīn-nihte / ġe·feċċa
The Judgment Day II 43b e. / Þis is ān hǣl || earmre sāwle / and þǣm sorĝiendum || sēl
The Judgment Day II 230b , / and ðǣr synniġe% ēac || sāwle on līeġe / on blindum sċræf
Psalm 50 141b us%, / þæt þā sorhfullan || sāwle wunde, / þā þe iċ on ælde
A Prayer 3a ċe wealdend. / Iċ wāt mīne sāwle || synnum for·wundod; / ġe·h
A Prayer 23a iġ cyning, / þonne iċ mīnre sāwle || sweġeles bidde, / ēċe ār